SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU
Tầng 7, nhà D, khu Hành chính - Chính trị tỉnh, tp Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Điện thoại: 0231.3791.558
Email: banbientap@laichau.gov.vn